Ολυμπιακή Ημέρα για το Νηπιαγωγείο – 96ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY