Χριστουγεννιάτικη κάρτα της ΕΘΝΟΑ

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE
EUROPEAN OLYMPIC ACADEMIES
INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY