ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΘΝΟΑ

April 13, 2018

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας, προκηρύσσει τη θέση Γενικού Διευθυντή, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους υψηλών προδιαγραφών με ειδική σύμβαση πλήρους απασχόλησης, διάρκειας μέχρι ενός έτους, και με δυνατότητα παράτασης, μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Διευθυντής θα έχει πλήρες καθημερινό ωράριο και θα είναι υπεύθυνος για τη διοικητική και οικονομική παρακολούθηση του έργου του φορέα, ενώ θα καταθέτει πλήρη Διοικητικό Απολογισμό προς έγκριση, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων και τη συνεχή επίβλεψη όλων των δαπανών από το Δ.Σ. για τη διασφάλιση της βέλτιστης οικονομικής λειτουργίας της ΕΘΝ.Ο.Α. – πάντα σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο (Σύμφωνα με το σχετικό Φ.Ε.Κ.).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
  νομίμως αναγνωρισμένο, στον τομέα της Διοίκησης / Μάνατζμεντ
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε ανώτερες θέσεις ευθύνης φορέων του δημοσίου ή του
  ιδιωτικού τομέα, στον Τομέα του Αθλητισμού ή/και της Διοίκησης/Μάνατζμεντ
 • Αποδεδειγμένη Εμπειρία στον Τομέα της Διοίκησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (σε περίπτωση άρρενα υποψήφιου)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, στον τομέα της Διοίκησης / Μάνατζμεντ
 • Εμπειρία στην διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων εκτεταμένου εύρους και διασποράς
 • Εμπειρία στον τομέα εκπαίδευσης, αθλητικής και Ολυμπιακής παιδείας

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται για την άριστη οργανωτική του ικανότητα, τη δυνατότητα άριστης λειτουργίας σε ομαδικό πνεύμα, επιτυχούς διαχείρισης κρίσεων και άμεσης λήψης σωστών αποφάσεων. Θα εκτιμηθεί η επικοινωνιακή και η ρητορική του ικανότητα καθώς και η δυνατότητα άριστου γραπτού λόγου και προφορικής έκφρασης. Απαραίτητη η προσκόμιση έγκυρων αποδεικτικών πτυχίων και δικαιολογητικών καθώς και Συστατικών Επιστολών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επεξεργασία και εν γένει διαχείριση των υποψηφιοτήτων και η διαμόρφωση των σχετικών
προτάσεων θα διεκπεραιωθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι τις 19/04/2018, ώρα 10.00 πρωινή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   dpanagopoulou@ethnoa.org

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο:  +30 210 68 78 912